Category Archives: Geloofsgemeenschap Rossum

Geloofsgemeenschap Rossum

Studie- en ontmoetingsdag Sint Caecilia Aartsbisdom 2023

Bisdom UtrechtOp zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal.

Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking. Een cantor heeft in het werkveld vaak te maken met een organist, en/of een dirigent waar praktische afstemming mee moet zijn, en omgekeerd. Deze, en andere onderwerpen die hierbij komen kijken, zoals het liturgische aspect binnen vieringen, worden deze dag aan de orde gesteld. De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 15,- per persoon (inclusief materiaal).

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

 

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Bisdom UtrechtDit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2023 -2024) op verschillende locaties binnen bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit 15 zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur, met een frequentie van ongeveer 1x per twee weken. Cursusleider is Ronald de Haan.

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 18 november 2023 en zal doorlopen t/m juni 2024. De cursus is bedoeld voor aankomende en huidige koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slagtechnische vaardigheden, zowel het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd 4x een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage. De kosten bedragen € 525,-

Ben je al als dirigent actief, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zeker aan te raden. Wanneer je al een rol als 2e dirigent vervult en graag wat meer bagage willen hebben, meld je dan eveneens aan.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Cantorcursus binnen ons bisdom

Bisdom UtrechtSinds een aantal jaren neemt de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker toe en wordt ook in ons bisdom met regelmaat door een cantor de liturgische muziek verzorgd. En, het is niet uit te sluiten dat de cantor in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en daarmee inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom start daarom dit najaar weer met de cursus Cantor I. Deze cursus zal worden gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn (Stationsstraat) op zaterdag 4, 11, 18 en 25 november 2023 van 10u-13u. In deze cursus komen onder andere aan de orde: de rol binnen liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.

De kosten bedragen € 125,-.

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Afscheid

‘Afscheid nemen bestaat niet’, zong Marco Borsato ooit. Nou, dat bestaat wel degelijk! Op 17 juni heb ik, samen met mijn gezin en familie, afscheid moeten nemen van onze moeder en oma. Na 87 jaar was het haar tijd om terug te keren naar de plek waar zij vandaan kwam, terug te keren naar God, de Bron van al wat leeft, en terug te keren naar haar geboortegrond, waar zij nu begraven ligt. Het is verdrietig en er is gemis, maar het is ook goed… Dus ja, afscheid nemen bestaat wel degelijk.

En dan ga ik aan het einde van de zomervakantie ook nog eens in een andere parochie werken en moet ik afscheid nemen van de Plechelmusparochie. Bijna tien jaar heb ik hier mogen werken, meestal met veel plezier. Ik heb veel kindjes mogen dopen, ik heb kinderen en hun ouders mogen begeleiden op de weg naar de Eerste Communie en het Vormsel, ik heb met bruidsparen hun huwelijksviering mogen voorbereiden, ik mocht zieken en ouderen en hun naaste familie nabij zijn tijdens de Ziekenzegen, ik mocht voorgaan in heel veel verschillende vieringen b.g.v. een uitvaart, onze kerkelijke feestdagen, gezinsvieringen en Kinderkerk, Facebookvieringen, themavieringen n.a.v. bv het Jaar van Barmhartigheid, of het Jozefjaar. En er waren nog zoveel andere (diaconale) activiteiten, contacten en vergaderingen. Dit alles moet ik achterlaten en er afscheid nemen. En dat zal niet meevallen, want ik ben zo vertrouwd en verknocht geraakt met velen van jullie. Dus ja, afscheid nemen bestaat wel degelijk!

Dank je wel voor jullie vertrouwen, voor jullie aandacht en luisterbereidheid, dank voor jullie inzet en energie, jullie inspiratie en moed om te zoeken naar nieuwe wegen van christen zijn, in een tijd dat geloven niet meer vanzelfsprekend is. Ik wens jullie het aller-, allerbeste toe. Blijf elkaar op zoeken, kijk over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap heen en doe de dingen vooral samen. Niet ‘ieder voor zich en God voor ons allen’. Maar ‘God voor ons allen, en wij allen voor God!’ Dat kan betekenen dat er afscheid genomen moet worden van een kerkgebouw, bepaalde vieringen of activiteiten, ja… Dus afscheid nemen bestaat wel degelijk!

Maar ieder afscheid is ook een nieuw begin: voor mijn moeder, thuis bij God, voor mijzelf als pastoraal werkster in de Marcellinus-parochie, voor u allen in en als  Plechelmus-parochie. Dank je wel en tot ziens!

Vrede en alle goeds,

Maroesjka Sleegers p.w.

 

SAMEN KERK, SAMEN STERK IN GESPREK MET KARDINAAL EN BISDOMSTAF

Kansen voor vitale Geloofsgemeenschappen:

“Daar hoeft de kerk niet gesloten te worden”

Wederzijds respect als basis van een goed gesprek.

Logo Rossum  Bisdom Utrecht

Samen Kerk, Samen Sterk heeft als vertegenwoordiger van vele lokale geloofsgemeenschappen uit heel Overijssel en Gelderland afgelopen week diepe indruk gemaakt bij het bezoek aan kardinaal Eijk. Met een afvaardiging van 6 personen uit de regio, geheel ondersteund door meer dan 6600 ondertekende petities en daarnaast nog vele rechtstreeks gestuurde petities naar het bisdom, welke de afgelopen maanden zijn ingediend.
Er was een warm onthaal in het Bisdom huis aan de Maliebaan.

De volledige bisdom-staf bestaande uit: Kardinaal W. Eijk met zijn secretaris, de beide hulpbisschoppen en de Vicarissen uit Overijssel en Gelderland waren aanwezig.

Als start van de toch wel unieke bijeenkomst en uit dankbaarheid voor de uitnodiging van het overleg werden een grote “krentenwegge” en een originele “goastok” aangeboden aan de kardinaal. Daarbij kon natuurlijk een korte uitleg over de betekenis en symboliek van de twee geschenken, behorend bij een stukje cultureel erfgoed van Twente, niet ontbreken.
Dat werd door de kardinaal en zijn staf zeer gewaard en was een mooi begin van een verdere onderlinge kennismaking en uitvoerig gesprek over meerdere onderwerpen.

Aan het begin van het gesprek werd duidelijk aangegeven, dat we er zijn als afvaardiging van een grote achterban, wat in feite ook de achterban van het bisdom is en dat onze zorg ook de zorg van het bisdom zal zijn. Vanuit dat gezamenlijke probleem is het vervolgens de doelstelling, met elkaar op zoek te gaan naar een gezamenlijke oplossing en dat werd door het bisdom volledig onderstreept.

Vervolgens werden als definitieve start van het gesprek door de afvaardiging van Samen Kerk, Samen Sterk alle steunbetuigingen aangeboden middels de ondertekende petities namens de vele locaties. Dit maakte echt indruk, zoals dat in een eerder gesprek met Vicaris Cornelissen in Raalte ook al het geval was.

De achtereenvolgende onderwerpen en vragen, die hierna aan elkaar werden voorgelegd en gezamenlijk besproken, waren:

 • Het grote belang van vrijwilligers voor een geloofsgemeenschap.
 • De verminderde kerkgang, vanaf de tachtiger jaren
 • Wat is nu de praktijk, waar ligt de behoefte en hoe sluit je daarbij aan?
 • Hoe kunnen we de krachten bundelen, ter ondersteuning van groepen mensen, die hulp nodig hebben en hoe kunnen we samen, bisdom-staf en parochiebesturen bruggen slaan?
 • Is het instellen van Eucharistische centra wel de juiste oplossing gebleken? Het heeft als hart van een parochie niet gebracht wat het bisdom er van had verwacht!
 • Missionaire priesters dat wil zeggen priesters die rondgaan in de parochie om voor te gaan in de Eucharistie, sluiten beter aan bij de vraag vanuit de vele kleine geloofsgemeenschappen.
 • Een optimale communicatie met de parochianen is een absolute voorwaarde!
 • Ontwikkelingen kunnen snel gaan: kies wat van belang is om te behouden.
 • Welke keuzes vindt het bisdom nu van belang: m.b.t. liturgie en organisatie?
 • Invloed van corona gedurende drie jaar is niet gunstig geweest.
 • We moeten met elkaar omdenken; mensen verbinden i.p.v. gebukt te gaan als gevolg van kerksluitingen.
 • Hoe bereik je de jongeren?
 • Cohesie bevorderen: we hebben samen een taak naar de toekomst.

Alle onderwerpen zijn zeer open aan elkaar voorgelegd en bieden wederzijds kansen om de komende tijd in de vele geloofsgemeenschappen neer te leggen. Het zijn niet meer dan ideeën, om in bredere zin met elkaar te bespreken en op zoek te gaan naar mogelijkheden.

Die openheid is de pure winst van een boeiend gesprek en biedt kansen om er met alle snelle veranderingen in de maatschappij een passende vorm aan te geven. Een grote opdracht en tevens een zoektocht die we alleen met elkaar kunnen gaan! De menselijke maat, sociaal en maatschappelijk is daarbij het uitgangspunt.

Kardinaal Eijk geeft duidelijk aan, dat hij geen kerken sluit. Hij geeft alleen goedkeuring aan kerksluiting als een parochiebestuur dat verzoek aan hem voorlegt. Daarbij beoordeelt het bisdom of voldaan is aan de voorwaarden, of de geloofsgemeenschap is gehoord en voldoende inspraak heeft gehad. Wanneer een geloofsgemeenschap vitaal is, dan hoeft die kerk niet gesloten te worden.

Er wordt niet puur uitgegaan van de Kaski-cijfers, maar de daadwerkelijke inzet van de geloofsgemeenschap ter plaatse op het gebied van vrijwilligers en financiën. Dat betekent volgens de kardinaal, dat wanneer een Eucharistisch centrum, of een Basiliek niet vitaal is deze evengoed gesloten kan worden.

Tot slot gaf de Kardinaal aan, vooralsnog  geen wijzigingen aan te brengen in zijn beleid t.a.v. Woord- en Communievieringen. Duidelijk is uitgesproken met elkaar in contact te blijven.

Werkgroep Samen Kerk,  Samen Sterk

Nieuwe website over Christelijke Hoogfeesten

Logo Vier Nu

Vier.nu nieuwe website van Rooms-Katholieke Kerk over de christelijke hoogfeesten

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie.

De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een vaste plek op het internet.

Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te komen.

Voor en door de parochies

Logo Vier Nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de parochies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld.

Ga naar Vier.nu en ontdek het zelf!


Noot voor de pers, niet voor publicatie: met verdere vragen kunt u mailen of bellen met woordvoerder Anna Kruse, 06-10 29 62 67, a.kruse@rkk.nl. www.rkkerk.nl