Archief auteur: onderhoud

Opbrengst Vastenaktie 2023

Vastenactie 2023

Gedurende de Vastentijd werd voor een eigen doelenproject van Inge Kuiphuis gekozen,

zij was tot voor kort als diaconaal werkende werkzaam op het platteland in Guatemala.

De keuze was gevallen op permanente scholing voor kinderen zonder geweldsincidenten.

Voor de bouw van enkele leslokalen en begeleiding van ouders en leerkrachten was een bedrag nodig van negenduizend euro.

Ik kan u melden dat het geld ruimschoots bijeengebracht is door onze Plechelmusparochie, in samenwerking met de parochies van de heilige Pancratius en Lumen Christi.

Omdat het bedrag er gekomen is zal Vastenaktie dit bedrag verdubbelen.

Mede namens Inge Kuiphuis en de doelgroep, de vele kinderen en ouders te Guatemala, heel veel dank voor uw bijdrage en steun.

Theo van der Sman – pastor

Dodenherdenking 4 mei in Rossum

Veel jongeren aanwezig bij de jaarlijkse Dodenherdenking in Rossum

Dodenherdenking 2023Het Oranje comité organiseert jaarlijks op 4 mei de Dodenherdenking voor de oorlogsslachtoffers. In de kerk is dan eerst een moment van herinnering.

De namen van de veertien oorlogsslachtoffers, die op het kerkhof in Rossum liggen begraven, worden genoemd en er wordt stilgestaan bij de plaats en de wijze waarop ze zijn omgekomen.

Daarna gaat men naar het kerkhof.

De jongeren: leerlingen van de Basisschool de Kerkewei en leden van Scouting Rossum, gaan hierbij voorop met bloemen. Zij leggen dan als eerste bloemen bij de graven van twee dorpsgenoten: Jan Vos en Gerard Lansink en vervolgens zetten ze bloemen bij de graven van twaalf geallieerde soldaten.

Er worden teksten gelezen over verleden en heden en er is een moment van echte stilte.

Leden van Muziekvereniging St. Henricus zorgen elk jaar weer voor een passende muzikale omlijsting.

SAMEN KERK, SAMEN STERK IN GESPREK MET KARDINAAL EN BISDOMSTAF

Kansen voor vitale Geloofsgemeenschappen:

“Daar hoeft de kerk niet gesloten te worden”

Wederzijds respect als basis van een goed gesprek.

Logo Rossum  Bisdom Utrecht

Samen Kerk, Samen Sterk heeft als vertegenwoordiger van vele lokale geloofsgemeenschappen uit heel Overijssel en Gelderland afgelopen week diepe indruk gemaakt bij het bezoek aan kardinaal Eijk. Met een afvaardiging van 6 personen uit de regio, geheel ondersteund door meer dan 6600 ondertekende petities en daarnaast nog vele rechtstreeks gestuurde petities naar het bisdom, welke de afgelopen maanden zijn ingediend.
Er was een warm onthaal in het Bisdom huis aan de Maliebaan.

De volledige bisdom-staf bestaande uit: Kardinaal W. Eijk met zijn secretaris, de beide hulpbisschoppen en de Vicarissen uit Overijssel en Gelderland waren aanwezig.

Als start van de toch wel unieke bijeenkomst en uit dankbaarheid voor de uitnodiging van het overleg werden een grote “krentenwegge” en een originele “goastok” aangeboden aan de kardinaal. Daarbij kon natuurlijk een korte uitleg over de betekenis en symboliek van de twee geschenken, behorend bij een stukje cultureel erfgoed van Twente, niet ontbreken.
Dat werd door de kardinaal en zijn staf zeer gewaard en was een mooi begin van een verdere onderlinge kennismaking en uitvoerig gesprek over meerdere onderwerpen.

Aan het begin van het gesprek werd duidelijk aangegeven, dat we er zijn als afvaardiging van een grote achterban, wat in feite ook de achterban van het bisdom is en dat onze zorg ook de zorg van het bisdom zal zijn. Vanuit dat gezamenlijke probleem is het vervolgens de doelstelling, met elkaar op zoek te gaan naar een gezamenlijke oplossing en dat werd door het bisdom volledig onderstreept.

Vervolgens werden als definitieve start van het gesprek door de afvaardiging van Samen Kerk, Samen Sterk alle steunbetuigingen aangeboden middels de ondertekende petities namens de vele locaties. Dit maakte echt indruk, zoals dat in een eerder gesprek met Vicaris Cornelissen in Raalte ook al het geval was.

De achtereenvolgende onderwerpen en vragen, die hierna aan elkaar werden voorgelegd en gezamenlijk besproken, waren:

 • Het grote belang van vrijwilligers voor een geloofsgemeenschap.
 • De verminderde kerkgang, vanaf de tachtiger jaren
 • Wat is nu de praktijk, waar ligt de behoefte en hoe sluit je daarbij aan?
 • Hoe kunnen we de krachten bundelen, ter ondersteuning van groepen mensen, die hulp nodig hebben en hoe kunnen we samen, bisdom-staf en parochiebesturen bruggen slaan?
 • Is het instellen van Eucharistische centra wel de juiste oplossing gebleken? Het heeft als hart van een parochie niet gebracht wat het bisdom er van had verwacht!
 • Missionaire priesters dat wil zeggen priesters die rondgaan in de parochie om voor te gaan in de Eucharistie, sluiten beter aan bij de vraag vanuit de vele kleine geloofsgemeenschappen.
 • Een optimale communicatie met de parochianen is een absolute voorwaarde!
 • Ontwikkelingen kunnen snel gaan: kies wat van belang is om te behouden.
 • Welke keuzes vindt het bisdom nu van belang: m.b.t. liturgie en organisatie?
 • Invloed van corona gedurende drie jaar is niet gunstig geweest.
 • We moeten met elkaar omdenken; mensen verbinden i.p.v. gebukt te gaan als gevolg van kerksluitingen.
 • Hoe bereik je de jongeren?
 • Cohesie bevorderen: we hebben samen een taak naar de toekomst.

Alle onderwerpen zijn zeer open aan elkaar voorgelegd en bieden wederzijds kansen om de komende tijd in de vele geloofsgemeenschappen neer te leggen. Het zijn niet meer dan ideeën, om in bredere zin met elkaar te bespreken en op zoek te gaan naar mogelijkheden.

Die openheid is de pure winst van een boeiend gesprek en biedt kansen om er met alle snelle veranderingen in de maatschappij een passende vorm aan te geven. Een grote opdracht en tevens een zoektocht die we alleen met elkaar kunnen gaan! De menselijke maat, sociaal en maatschappelijk is daarbij het uitgangspunt.

Kardinaal Eijk geeft duidelijk aan, dat hij geen kerken sluit. Hij geeft alleen goedkeuring aan kerksluiting als een parochiebestuur dat verzoek aan hem voorlegt. Daarbij beoordeelt het bisdom of voldaan is aan de voorwaarden, of de geloofsgemeenschap is gehoord en voldoende inspraak heeft gehad. Wanneer een geloofsgemeenschap vitaal is, dan hoeft die kerk niet gesloten te worden.

Er wordt niet puur uitgegaan van de Kaski-cijfers, maar de daadwerkelijke inzet van de geloofsgemeenschap ter plaatse op het gebied van vrijwilligers en financiën. Dat betekent volgens de kardinaal, dat wanneer een Eucharistisch centrum, of een Basiliek niet vitaal is deze evengoed gesloten kan worden.

Tot slot gaf de Kardinaal aan, vooralsnog  geen wijzigingen aan te brengen in zijn beleid t.a.v. Woord- en Communievieringen. Duidelijk is uitgesproken met elkaar in contact te blijven.

Werkgroep Samen Kerk,  Samen Sterk

Vieringen in Rossum de maand mei 2023

Viering in onze Geloofsgemeenschap gedurende en de maand mei 2023:

 • 07-05-2023: 9:30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Herenkoor en vrijwilligers.
 • 14-05-2023: 10:00 uur Eucharistieviering 1e H. Communie m.m.v. Kinderkoor, Pastor B. Reerink pr. en Pastor C. Janssen pw.
 • 17-05-2923: 19:00 uur Eucharistieviering + Mariaviering m.m.v. Dameskoor en Pastor Th. van der Sman pr.
 • 18-05-2023: 9:30 uur Geen viering.
 • 20-05-2023: 19:00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Solist en Pastor C. Janssen pw.
 • 27-05-2023: 16:00 uur Plechelmuskerk Saasveld – H. Vormselviering m.m.v. Mgr Hoogenboom en Pastor C. Janssen pw.
 • 28-05-2023: 9:30 uur 1e Pinksterdag – Woord- en Communieviering m.m.v. Herenkoor, Pastor I. Wilbers pw. en Maria Oude Maatman vrijwilliger.
 • 29-05-2023: 9:30 uur 2e Pinksterdag – Woord- en Communieviering m.m.v. Dameskoor, Maria Wenzel en José Jacobs, vrijeilligers.
bericht dodenherdenking

Dodenherdenking 2023 ‘Leven met oorlog’

Dodenherdenking 2023 met het jaarthema ‘Leven met oorlog’

Evenals voorgaande jaren op 4 mei, staan we ook dit jaar op donderdag 4 mei om 19.00 uur weer een moment stil om, voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Rossum te herdenken.

Om 19.00 uur komen wij samen in de kerk voor een toelichting op het jaarthema en een beeldpresentatie door Bert Wolbert over de oorlogsslachtoffers die in Rossum zijn begraven.

De leerlingen van groep 6 van de basisschool en een groep jongeren van de Scouting gaan daarna voorop naar het kerkhof, om daar bloemen te brengen bij de graven van de oorlogsslachtoffers en bij het monument op het Kerkplein.

Er worden teksten uitgesproken en gedichten gelezen, om stil te staan bij het verleden en om één minuut stil te zijn uit respect voor hen die vielen voor onze vrijheid.

Opdat wij allen, die in vrede en vrijheid kunnen spreken en leven ons bewust zijn van die vrijheid en ons hiervoor blijvend inzetten.

De situatie in Europa is helaas aanleiding om ook dit jaar weer extra aandacht te besteden aan het jaarthema en de jaarlijkse Dodenherdenking. Muziekvereniging Sint Henricus zorgt voor een passende muzikale omlijsting.

We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het Oranje comité Rossum en werkgroep Dodenherdenking.

Dodenherdenking

Afschaffen van de Woord- en Communievieringen

Logo Rossum

Enige tijd geleden is er een bericht verschenen dat Mgr. Kardinaal W. Eijk over ongeveer 5 jaar de Woord- en Communievieringen helemaal wil afschaffen in het Bisdom Utrecht.

Door Geloofsgemeenschappen en Parochies is hiertegen bezwaar aangetekend.

Onderstaand de link naar de brief van het Bisdom als antwoord op het bezwaar.

SKS.st Bericht van het Bisdom doc00981820230214110333

 

Nieuwe website over Christelijke Hoogfeesten

Logo Vier Nu

Vier.nu nieuwe website van Rooms-Katholieke Kerk over de christelijke hoogfeesten

De Rooms-Katholieke Kerk introduceert een nieuwe website: Vier.nu. Op deze site worden christelijke hoogfeesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren toegelicht en bezoekers worden van harte uitgenodigd de feesten mee te vieren in de eigen parochie.

De website Vier.nu is het vervolg op de eerdere campagnes Vier Kerstmis, Vier Pasen en Vier Pinksteren en krijgt een vaste plek op het internet.

Met de landelijke campagne Vier.nu Kerstmis willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de kerstvieringen in de parochies te komen.

Voor en door de parochies

Logo Vier Nu biedt inspiratie voor en over het samen vieren van de belangrijke hoogfeesten in de Rooms-Katholieke Kerk, maar wil mensen ook helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Dit is belangrijk, zeker nu veel parochies ervoor kiezen om in verband met de energiekosten de vieringen in minder kerkgebouwen te laten plaatsvinden. Vier.nu is daarom behalve een landelijke campagne ook een campagne voor en door de parochies.

De site begint in 2022 met de focus op Kerstmis. In de loop van 2023 worden andere hoogfeesten als Pasen en Pinksteren uitgelicht. Maar ook de informatie over Kerstmis blijft toegankelijk om zo bezoekers blijvend de mogelijkheid te bieden om meer te lezen en te leren over de verschillende hoogfeesten. In de loop van de tijd krijgen nog meer belangrijke christelijke feesten een plek. Ook praktische informatie voor parochies wordt dan verder aangevuld.

Ga naar Vier.nu en ontdek het zelf!


Noot voor de pers, niet voor publicatie: met verdere vragen kunt u mailen of bellen met woordvoerder Anna Kruse, 06-10 29 62 67, a.kruse@rkk.nl. www.rkkerk.nl 

Geschiedenis voormalige parochie

Sacristie

De parochie Rossum

Historie kerk RossumInmiddels hebben we een groot deel van de geschiedenis “Parochie H. Plechelmus Rossum” geplaatst op de website. Het geeft een beeld van de ontwikkelingen in Rossum maar ook in Twente.

Ook is er een beschrijving van alle Pastoors die de Rossumse bevolking hebben begeleid in het Rooms Katholieke geloof. Tijdens het lezen van de geschiedenis komt u er achter dat et in de vroegere jaren niet allemaal vanzelf ging.

Een stuk wat niet mag ontbreken op deze site.