Bijeenkomst over Parochievisie H. Plechelmus 2024

Verslag van de bijeenkomst binnen de Geloofsgemeenschap Rossum op woensdag 4 maart 2015


Bouwen aan een mooie toekomst

Bouwen aan een mooie toekomst

Opening.

Nadat de aanwezigen in de goedgevulde zaal in de CoCeR welkom geheten waren en het thema: ’wat bindt en wat verbindt ons’ was toegelicht, leidde Cor Weusthof, voorzitter van de Locatieraad van de Geloofsgemeenschap H.Plechelmus, het programma in met een tekst over:

De Geest

 • Eeuwenlang al is hij aan het werk, de Geest.
 • Eeuwenlang al begeleidt hij de mens op weg naar zelfstandigheid.
 • Eeuwenlang al stuwt hij de mensheid voort op weg naar vrijheid.
 • Eeuwenlang al versterkt hij de geestkracht in de mens.
 • Dankzij hem is de mens veel zelfstandiger geworden.
 • Dankzij hem hebben wij de kracht van het denken
 • kunnen ontwikkelen en hebben wij bewustzijn verkregen.
 • Bewustzijn van onszelf, van de wereld om ons heen en van de geestelijke wereld. De Geest schonk ons zoveel.
 • En nu? Nu vraagt de Geest maar één ding van ons:
  • om zijn gaven te gebruiken in zijn geest.
  • vraagt hij ons onze vrijheid te gebruiken om anderen te dienen en bij te staan.
  • vraagt hij ons, ons zelfbewustzijn niet egoïstisch te gebruiken, maar in dienst van de liefde voor onze medemens.
 • Als we daartoe bereid zijn en dat leren doen, dan zal de Geest als een voelbare kracht in ons hart aanwezig zijn.

Daarna gaf hij een korte toelichting op de inhoud van het programma van de avond, dat vooral gericht moest zijn op de weg die we moeten gaan in  toekomst over wat centraal moet omdat het niet anders kan en over wat plaatselijk dient te blijven om het gemeenschapsgevoel te kunnen behouden. De volgende thema’s stonden daarin centraal:

 1. betekenis, gebruik en behoud kerkgebouw
 2. pastorale zorg, liturgie en sacramenten
 3. vrijwilligerszorg
 4. financiële situatie
 5. samenwerken en samenvoegen

Alle aanwezigen werden ingedeeld in 5 groepen die ieder o.l.v. leden van Locatieraad en Pastoraatsgroep over één van genoemde punten uitvoerig in gesprek gingen om daarna over alle punten hun mening te kunnen geven. Vanaf het eerste moment was er een grote betrokkenheid bij genoemde thema’s en er vond een levendige discussie plaats.

Vragen om toelichting werden gesteld en er werden goede ideeën aangedragen.

Weergave van de reacties uit de 5 groepen:

Groep 1:

De betekenis van ons kerkgebouw, het gebruik en het behoud ervan.

 • kerk, pastorie en blokhut horen bij elkaar en behoren moreel toe aan onze Geloofsgemeenschap
 • pastorie nooit afstoten maar behouden voor sociale en diaconale functies (genoemd wordt in deze de arrogantie van het Parochiebestuur)
 • wanneer kerk weg is, is de ziel uit ons dorp
 • kerkgebouw multifunctioneel gebruiken
 • verenigingen uit het dorp erbij betrekken
 • bezoek mensen en toon betrokkenheid
 • jongeren betrekken, bij voorkeur eerst met kortdurende projecten
 • wij hebben allen een ( goed) gevoel bij ons dorp

Groep 2:

Pastorale zorg, liturgie en sacramenten en diaconie.

 • meer emerituspastores inzetten op feestdagen en bij bijzondere vieringen
 • Pastor Zeinstra meer indelen en vaker voor laten gaan ook in 1e H.Communievieringen en Vormselvieringen
 • deze vieringen in eigen Geloofsgemeenschap laten plaatsvinden
 • praktische en inhoudelijke ondersteuning vanuit de kerk bij voorbereiding op Communie en Vormsel door pastores en pastoraal werkers
 • vrijwilligers zetten zich in voor diensten maar dan hen ook ruimte geven en niet zoveel beperkingen opleggen ( b.v. één viering met  Communie in het weekend)
 • hoe kunnen we in Rossum zelfstandig blijven vieren
 • uitbreiding bevoegdheden vrijwilligers
 • openstaan voor andere geloofsgemeenschappen
 • gelijke tarieven voor openstelling van kerkgebouw voor anders gelovigen
 • gebruik van kapel zal toenemen
 • vieringen in 2024
 • zoveel en zolang mogelijk in eigen kerk van Geloofsgemeenschap
 • zeker: avondwakes en uitvaartvieringen (meestal volle kerk met mensen van alle  leeftijden)
 • samen vieren, in eigen kerk, dat is een dorpsaangelegenheid
 • kerkgebouw moet kerk blijven zolang wij als gelovigen er gebruik van maken
 • kerk kan in de toekomst andere ( neven)functie krijgen b.v. als theater e.a.
 • kerk in zijn totaliteit positief onder de aandacht brengen
 • vrijwilligers in de spotlights b.v. in parochieblad
 • jeugd is wel betrokken bij geloof, maar zijn kritischer, maar zal het op eigen manier in willen vullen, als eerste via de social media proberen te bereiken
 • is het kerkgebouw van Rossum? en….blijft de kerkbijdrage in Rossum
 • wel samenwerken niet samenvoegen
 • eigen kerk gaat voor
 • samenwerking van herenkoren Rossum en Weerselo gaat goed
 • wat betekent het afstoten van de pastorie voor pastor Zeinstra?

Groep 3:

Vrijwilligerszorg

 • vrijwilligers zijn belangrijk voor het voortbestaan van ‘n vitale Geloofsgemeenschap
 • jeugd meer enthousiasmeren, motiveren,aanspreken,betrekken en ook ruimte geven
 • in de middelbare leeftijd komt vaak meer behoefte aan en betrokkenheid op religie
 • echter… mensen werken langer door en hebben daardoor minder tijd
 • wij moeten een vitale kerk en geloofgemeenschap doorgeven aan volgende generatie

Vervolgreacties uit groep 3

 • kerk moet naar buiten treden en naar de mensen gaan waarvoor ze ‘er zijn’
 • het moet een uitdaging voor de vrijwilligers zijn, daarvoor dient er meer ruimte te  komen in het beleid
 • initiatieven van onderop stimuleren en niet door ‘regelgeving’ demotiveren
 • korte lijnen, betrokkenheid bevorderen en daardoor een eigentijds imago opbouwen
 • vooral christelijk blijven denken en doen
 • meer variatie in vormen van vieren, eigenheid voor alle doel- en leeftijdsgroepen
 • samenwerken ja! samenvoegen nu nog niet en indien nodig, bij initiatief van onderop
 • eigen geloofsgemeenschap en gemeenschapsgevoel in Rossum versterken

Groep 4:

Financiële situatie

 • transparantie in inkomsten en uitgaven
 • bovenlokale kosten budgetteren
 • parochiebestuur dient gedragen te worden door geloofsgemeenschappen, het omgekeerde eveneens
 • niet ‘top down’ maar van onderop
 • samenvoegen heeft geen meerwaarde, samenwerken ++++ wel dus!
 • met alle plattelandsparochies en elkaar inspiratie geven omdat er weinig inspiratie van bovenaf komt
 • saamhorigheid in stand houden door locale activiteiten en natuurlijke samenwerking
 • onderlinge binding is sterk en deze zal blijven als we een zelfstandige locatie blijven
 • het dorp heeft de kracht als geloofsgemeenschap en de geloofsgemeenschap heeft de kracht
 • van het dorp, we hebben elkaar nodig en we hebben er wat voor over!
 • samenwerking tussen emeriti en pastorale team uitbreiden
 • jeugd meer betrekken bij dorp en kerk, enthousiasmeren en voor kortlopende projecten werven
 • de komende 2 à 3 jaar zijn cruciaal

Groep 5:

Samenwerken of samenvoegen

 • samenwerken wel maar via de weg van de geleidelijkheid
 • eerst samenwerken met allerlei verenigingen
 • zolang mogelijk zoveel mogelijk samen en in Rossum realiseren
 • vooral niets opleggen, dat werkt niet
 • samenvoeging vermindert de betrokkenheid en identiteit gaat verloren.
 • wat het gebouw betreft:
  • knielbanken eruit, misschien wel banken eruit en daarvoor stoelen
  • waarom nog een nieuwe school en niet gedacht aan mogelijkheden in kerk of CoCer?
 • financiën:
  • kerkbalans gelijk
 • gebedsdiensten spreken mensen minder aan, voorkeur voor WoCo en natuurlijk de Eucharistievieringen
 • minder bevoegdheden voor de bisschop
 • vrijwilligers worden minder wanneer we de jongeren niet kunnen bereiken en betrekken
 • in de buurtparochie Lumen Christie is alles rustig. Hoe komt dat?
 • wij willen invloed op het beleid 2024

Dit alles is enkel te realiseren wanneer er voldoende vrijwilligers en financiën zijn. Al deze reacties uit de groepen werden plenair toegelicht.

Notulist: Anny Masselink