Geloofsbeleving

Vanaf januari 2012 zijn we bezig op facebook en de website aandacht te besteden aan de gebruiken, rituelen en gebruiksvoorwerpen in en om de Rooms Katholieke Kerk.

Een mooie gelegenheid om de kennis weer wat op te frissen en voor de jeugd de mogelijkheid om verder kennis te maken met het instituut Rooms Katholieke Kerk.

Volg ons op Facebook waar, naast veel andere informatie, ook deze aankondigingen geplaatst worcden.

Bij de artikelen zal, via links, worden verwezen naar andere websites. Mocht u tegenstrijdige informatie tegenkomen dan graag een reactie naar het secretariaat van de locatie.

EucharistieDe H. Eucharistie

We beginnen met de H. Eucharistie. De eucharistie wordt gevierd. Het is dus eigenlijk een feest. Jezus wordt niet alleen herdacht, maar ook feestelijk geroemd. Een feest kan niet zonder rituelen. Die zorgen ervoor dat de viering zich onderscheidt van gewone bijeenkomsten. De eucharistie is geen gewone bijeenkomst, maar een heilige aangelegenheid, waarvoor je in een bepaalde stemming moet zijn. Lees verder op onderstaande websites.

 


HostieDe Hostie

Een hostie is een stukje brood dat in de eucharistieviering gebruikt wordt. Te communie gaan betekent het ontvangen van een hostie, die door de priester is geheiligd.

Daardoor is de hostie geworden tot het Lichaam van Christus. Lees verder op onderstaande websites:

 


MiswijnDe Miswijn

Miswijn is de wijn die wordt gebruikt tijdens de eucharistieviering. Het gebruik van miswijn gaat terug op de instelling van de eucharistie door Jezus tijdens het Laatste Avondmaal. Deze instelling is in verschillende evangelies beschreven. In het Matteüs-evangelie staat over de wijn geschreven: Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: ‘Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot de dag waarop Ik met jullie de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ (Mt. 26: 27-29). Lees verder op onderstaande websites:


KersttijdKersttijd

De kerkelijke kersttijd is de liturgische periode die in het teken staat van de menswording van God en het begin van Christus’ verkondiging van het Evangelie.

Sterke tijd

De Kersttijd is een zogeheten ‘sterke’ liturgische tijd. Dat betekent dat één bepaald aspect van de christelijke boodschap alle vieringen in die periode domineert. Afgezien van de verplichte heiligen gedachtenissen. De Katholieke Kerk kent vier sterke tijden: de Advent,  de Kersttijd, de Veertigdagentijd en de Paastijd. Buiten de sterke tijden is er sprake van ‘Tijd door het jaar’. Lees verder op onderstaande websites:


AdventAdvent

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht.

‘Adventus’

In de weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Aangezien het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ adventus is, worden de vier weken vóór Kerstmis ‘Advent’ genoemd.


DriekoningenDrie Koningen

De ‘magiërs uit het Oosten’ brachten volgens het Matteüs-evangelie het Kerstkind hulde. In de middeleeuwen werden deze figuren de Heilige Drie Koningen: Caspar, Melchior en Balthasar.

Goud, wierook en mirre

Het Matteüs-evangelie (2:1-12) vertelt dat er magiërs uit het Oosten naar Bethlehem waren gekomen om de pasgeboren Koning der Joden te huldigen. Zij hadden een ster zien opkomen die hen naar Christus leidde. Toen ze Maria en het kind zagen, vielen ze op hun knieën neer en brachten Jezus hulde. ‘Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.’


Doop van de HeerDe Doop van de Heer

Met het feest van de Doop des Heren wordt in de Romeinse ritus van de Katholieke Kerk de kersttijd afgesloten. Het herinnert aan het evangelieverhaal waarin Jezus zich door Johannes de Doper liet dopen en Hij door God gezalfd werd met de Heilige Geest.

Plaats op de kalender

Het feest van de Doop des Heren is volgens de Romeinse Ritus de afsluiting van de Kersttijd en wordt gevierd op de zondag na Epifanie. Het feest staat pas sinds 1969 op de Algemene Romeinse Liturgische Kalender. Volgens de Romeinse kalender van 1962 was de Doop des Heren geen zelfstandig feest, maar een gedachtenis op 13 januari, de achtste dag van het octaaf van Epifanie. De Doop des Heren staat niet vermeld op eerder kalenders van de Romeinse Ritus.


VeertigdagentijdVeertigdagentijd (Vasten)

De veertigdagentijd is de periode van boete, bekering en gebed voor Pasen, lopend van Aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag.

Over deze tijd hebben we aparte pagina gemaakt. Klik op de link naar Veertigdagentijd.